Your address will show here +12 34 56 78
خلاصه کتاب, رادیو فکرنو

« ما همان چیزی را بدست می آوریم که به آن می اندیشیم ؛ چه آن را بخواهیم چه نخواهیم»

امپراطور روم زمانهای گذشته : وقتی دربارۀ موضوعی نگران می شوید فراموش کرده اید که همۀ امور طبق اصول طبیعی جهانی اتفاق می افتد و فراموش کرده اید که کردار اشتباه انسانهای دیگر به شما مربوط نمی شود و فراتر از آن فراموش کرده اید هر رویدادی که به وقوع می پیوندد همیشه همانطور  به وقوع می پیوست و همانطور به وقوع خواهد پیوست و هم اکنون نیز در همه جا به همان صورت به وقوع می پیوندد؛ و این موضوع را فراموش کرده اید که چه همبستگی تنگاتنگی بین یک انسان و کل نژاد بشری وجود دارد زیرا کل نژاد بشری به صورت اجتماعی است که نه فقط از یک قطره خون یا از یک دانه بلکه از یک هوشمندی است و آن هوشمندی موجود در دل هر انسانی است که از الوهیت نشأت گرفته است و فراموش کرده اید که بشر مالک چیزی نیست ، بلکه جسم فرزند و روح او از خداوند سرچشمه گرفته اند . فراموش کرده اید که هر چیزی بصورت عقیده است و در پایان فراموش کرده اید که هر انسانی فقط در زمان حال زندگی می کند و فقط همان را از دست می دهد .

« ما آفریده ای مهم هستیم ما تکه ای نشأت گرفته از خداییم و ذره ای از الوهیت را در وجودمان داریم .»

 « ما ذره ای بی نظیر از ذات خدا هستیم ، ما از معنویت سرچشمه گرفته ایم ، ما این حقیقت بنیادین را به خاطر آورده ایم . »

« ما اکنون اینجا هستیم و از آگاهی الهی سرشاریم . »

من باید هوشیار باشم هر آنچه شور و اشتیاق و هیجان مرا برمی انگیزد در حقیقت نشان می دهد که توانایی پیگیری کردن آن را دارم . هر چیزی که به راستی مرا جذب می کند نشان دهندۀ استعدادی الهی است که به آگاهی من اشاره می کند و این ارتعاشی از انرژی است .

اگر کاری به معنای واقعی ما را جذب می کند و شور و شوقمان را برمی انگیزد و نشان می دهد که شاید حتی ارتعاش استعداد ما از ارتعاش آن کار متعالی تر است ، به خاطر داشته باشیم که ما یکی از آفریده های با شکوه خدا هستیم از میدانی از انرژی سرچشمه گرفته ایم که فقط ممکن بودن را می شناسد . بنابراین از نظر ارتعاشی با این عقیده هماهنگ بمانیم و بدانیم که اندیشه های ما که به صورت علاقه ، شور و شوق درونی ، هیجان و احساسات درخشان بروز می کنند نشان می دهند که ما توانایی لازم  برای پیوستن به خلاقیت متعال خود را داریم .

کل سیارۀ ما از همان مواد تشکیل می شود که ساختمان جسمی ما را تشکیل می دهند . جسم ما آینده ای از مواد شیمیایی مختلف است که به وسیلۀ معنویت تعیین می شود ؛ بنابراین ساختار جسمانی ما نیز از همان موادی تشکیل می شود که در ستارگان موجود است . جنس ساختار جسمانی ما از همان گرده های درخشان زیبا ، سحرآمیز و نورانی ستاره ها تشکیل می شود که رؤیاهای ما را نیز می سازند . در این دنیا در جسمی حضور داریم که برای زمان ما کامل و بی نقص محسوب می شود .

جسم ما بوسیلۀ نیرویی نامرئی هدایت می شود که هر چیز و هر کسی را در جهان هدایت می کند .  این نیرو قلبمان را به تپش درمی آورد ، سبب رشد موهای ما می شود و زخم ها و کبودی های جسم ما را التیام می بخشد . جسم ما به هر شکل ، رنگ ، اندازه و حالتی باشد زیباست زیرا از سرچشمۀ زیبایی نشأت گرفته است .

پس تأکید کنیم : « ما جسممان را همچون تکه ای از ابدیت و تجلی بی نظیری از خدا در نظر میگیریم ، ما در حیطۀ معنویت زندگی می کنیم و الهام می گیریم زیرا مانند همان انرژی کامل و سرشار از عشقی هستیم که ما را آفرید »

ادامه در قسمت بعدی …

2