Your address will show here +12 34 56 78

به ما هیچ کاری داده نشده است که از عهده انجام آن برنیاییم.

برایان لوک سی وارد

زندگی بدون اشتباهات کامل نمی شود.

کارل گوستاو یونگ

هر مشکلی برای ما موهبتی در چنگ دارد.

برایان لوک سی وارد

هرچیزی که تاکنون اتفاق افتاده ، باید اتفاق می افتاد

هر چیزی که باید اتفاق بیفتد، بطور قطع اتفاق خواهد افتاد.

وین دایر

درست اندیشیدن بزرگترین شکل رستگاری ست و به تندرستی منجر می شود.  

        امت فاکس

بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است .

گاندی

بخشودن

عمل بخشش، تشرف به آیین عشق است.

کاترین پاندر

بزرگترین فضیلت ما در این نیست که هرگز شکست یا زمین نخوریم بلکه در برخاستن از هر افتادن است.

کنفسیوس

شاید در ژرفنای هر پدیده زشتی، چیزی باشد که به عشق ما نیازمند است.

ناشناس 

باشد که هر جواهر، شما را به یاد نور الماس گونۀ عشق بیندازد.

تادیاس گولاس

مطالب قدیمی ترصفحه 1 از 8مطلب جدیدتری وجود ندارد