خلاصه کتاب

دیوید برنز و کتابش ؛ از حال بد به حال خوب ( ۵

احساس نومیدی ناشی از بی مهری دیگران و یا نومیدی ناشی از نرسیدن به هدف یا بروفق مراد نبودن اوضاع کاملاً طبیعی است . اندوه ناشی از ، از دست دادن عزیزان و اشک ریختن بخاطر آن و احساس فقدان نسبت به عزیز از دست رفته امری طبیعی است. ممکن است بخاطر آزاری که زمانی به کسی رسانیده و او را از خود دلگیر کرده اید ناراحت باشید .

این احساسات که در مواقعی دردناک است می تواند ، اگر از احساس یأس و درد و ناراحتی نهراسیم ، تبدیل به فرصت های گرانبها برای رشد و تجربه کردن انسانیت ما شود .

احساسات منفی ناشی از ارزیابی واقع بینانه شرایط هستند . اغلب اوقات بهترین کاری که می توان کرد این است که این احساسات را به سازنده ترین شکل خود ابراز کرد و یا مسائل برخوردی سازنده و صادقانه داشت و برای رفع آن کوشید . اما وقتی افکار منفی مبتنی بر افکار غیر واقع بینانه و خطای شناختی باشد ، بهتر است که طرز نگرش و تفکر خود را از مسئله تغییر دهید .

برای بعضی ها پذیرفتن خشم خود دشوار است . برای بسیاری از این اشخاص خشمگین شدن و مشاجره با دیگران زشت و ناپسند است . ممکن است از بیم تأیید نشدن از ناحیهٔ دیگران و برای آنکه مبادا کسی را بیازارند از ابراز احساسات منفی خویش خودداری کنند . در این شرایط به احتمال زیاد رنجش ها روی هم انباشته می شوند و به حال انفجار می رسند . در اثر ترس از خشم ، خشم و مرارت در وجود شما انباشته باقی می ماند . برعکس اگر خشم به عنوان احساس سالم و طبیعی پذیرفته شود اغلب این نتیجه را دارد که مسائل به راحتی بیشتری حل می شوند و آتش خشم به سرعت بیشتر فروکش می کند .

اگر نسبت به خود احساس خوب داشته باشید و کسی با شما رفتار بدی داشته باشد ، در این صورت ابراز احساسات از سوی شما نشانه احترامی است که برای خود قائلید . اما با داشتن احساس حقارت ممکن است حالت تدافعی بگیرید و پیوسته مترصد نشانه های مورد تأیید قرار نگرفتن و برخورد غیر منصفانه باشید .

اگر تا کنون تأیید نشدن از سوی دیگران را تجربه کرده اید و یا نتوانسته اید به یک هدف مهم اخلاقی برسید ، حتماً احساس رنجش و نومیدی ناشی از آن را احساس نموده اید . اما اگر خود را بی ارزش و دوست نداشتنی بپندارید ، به خود پیامهای تحریف شده بدهید  عزت نفستان را نابود می کنید .

مورد تأیید قرار نگرفتن و موفق نشدن یکی از تجربه های متداول انسان است . توجه داشته باشید که با شکست خوردن یا مورد تأیید واقع نشدن ، شکست خورده و مردود نخواهید شد . شما خود را بی جهت بد و بی لیاقت احساس می کنید – با این طرز برخورد مشکل شما بیش از پیش افزایش می یابد – عزت نفس اصیل ناشی از فروتنی قبول کمبودها و نواقص خود است . تنها در این صورت است که می توانید مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیرید ، تنها در این صورت است که میتوانید به راحتی عذرخواهی کنید و دست به اصلاحا ت لازم بزنید و زندگی شاد و سازنده داشته باشید .

اگر خواهان تغییرات مثبت در زندگی خود هستید از کاغذ و قلم غفلت نکنید . می توانید هنگامیکه ناراحت شدید در اداره ، در منزل ، در هواپیما یا در اتوبوس احساسات منفی خود را بنویسید . وقتی به این کار عادت کردید به روشنی به غیر واقع بینانه بودن آن پی می برید . وقتی افکار منفی خود را روی کاغذی یادداشت می کنید ، چشم انداز عینی تری بوجود می آورید .

وقتی احساس بدی دارید منفی فکر می کنید و این فکر منفی علت ناراحتی شماست . افکار و باورهایی که دربارهٔ حوادث دارید احساسات شما را تشکیل می دهند .

تحلیل سود و زیان انگیزه ای فراهم می آورد تا طرز فکر خود را تغییر دهید . وقتی متوجه می شوید که تلقی های منفی بجای کمک به شما لطمه می زنند ، با راحتی بیشتری آنها را کنار می گذارید .

برخورد ما با پاداش معمولاً به گونه ای است که انگار خارج از وجود ماست . اگر کسی از کار ما تعریف کند خوشحال می شویم . گرفتن یک نمره خوب در امتحان یا فروش کردن به یک سرسخت می تواند بسیار انگیزه بخش باشد اما در نهایت همه اجر و پاداشها باید از درون انسان نشأت بگیرد . تنها اندیشه شماست که می تواند شما را خوشحال یا ناراحت کند .

اگر هرگز به خود امتیازی ندهید و برای خود بهایی قائل نشوید ، به این احساس می رسید که هرگز نمی توانید کاری برای خشنودی خود صورت دهید و بنابراین امتحان کردنش بی معنی است . بزرگترین نیروی انگیزه بخش در جهان احساس شور و هیجان و رضایت از کاری است که انجام می دهید ….