Your address will show here +12 34 56 78
خلاصه کتاب, رادیو فکرنو

همۀ آرزوهای ما فقط زمانی از راه می رسند که ارتعاش انرژی ما با ارتعاش انرژی سرچشمه وجودمان هماهنگ شود . وظیفۀ ما این است که کانون تمرکزمان را از زمان رسیدن به آرزوها برداریم و تمام توجه مان را بر ، برقراری ارتباط با معنویت متمرکز کنیم . وظیفۀ ما این است که بفهمیم و بپذیریم که همۀ آنچه در زندگی ما پدیدار می شود و ما آنها را پر دردسر و مزاحم می دانیم در حقیقت همان عواملی هستند که خودمان جذبشان کرده ایم . ما باید با چنین موانعی روبرو شویم تا روزنه ای ایجاد کنیم که هدف معنوی راستین ما از آن پدیدار شود .

پس تأکید کنم : خواستۀ من در راه است ، این خواسته نه طبق جدول زمان خودم بلکه درست طبق جدول زمانی خدا از راه می رسد هر آنچه را اکنون تجربه می کنم در ظاهر امر در پوشش یک مشکل پنهان شده اما من می دانم که مظهر سعادت و برکت من است . خواست...

ادامه مطلب
خلاصه کتاب, رادیو فکرنو

بازگشت به معنویت تجربه زندگی کردن در زمان حال و به شیوه ای کامل است . حقیقت معنوی ارزشمند این است که فقط لحظه اکنون وجود دارد و وقتی این لحظه بگذرد با اکنون دیگری جایگزین می شود و تعداد این اکنون ها بی شمار است . تحلیل بردن لحظه کنونی و حرف آن برای لحظه ای در آینده که به صورت سپس تعبیر می شود ، شیوه ای برای ناپدید شدن ندای درونمان است ،  از آنجایی که فقط اکنون وجود دارد و حقیقت است .

وقتی یاد می گیریم در اکنون زندگی کنیم و از هر لحظه بهره کامل ببریم ، مانند این است که در حیطه معنویت باشیم در حالی که متمرکز شدن بر پیامدی خاص برای تعیین سطح شادی و موفقیت مان در زندگی سبب خروج ما از این حیطه می شود .

هیچ مقصدی برای رسیدن وجود ندارد . چیزی برای بدست آوردن وجود ندارد . شما خودتان مظهر همه چیز هستید...

ادامه مطلب
خلاصه کتاب, رادیو فکرنو

ما از آنچه انجام می دهیم الهام نمی گیریم بلکه الهام را در کردارمان می آفرینیم و نیروی الهام بخش را احساس می کنیم . وقتی بخشنده باشیم و عشقی را که از آن سرچشمه گرفته ایم به همه نثار کنیم چنین حالتی بوجود می آید .

خداوند را در حالت مراقبه ام چنین تصور کنیم : او گلوله نورافکنی است که من تنهای تنها روبروی او نشسته ام و در حال گفتگو با او هستم .

وقتی ارتباطی آگاهانه با خدا برقرار می کنیم دیگر در جستجوی پند و اندرز انسانهای پیرامونمان نیستیم ، بلکه فقط در جستجوی اطلاعات هستیم . همه تصمیم های ما فقط بین خودمان و پروردگارمان اتخاذ می شوند .

وقتی تا آنجا که امکان دارد هر چه بیشتر در راه شناخت خدا گام برداریم ، هیچ اشتباهی به وقوع نمی پیوندد . در این وض...

ادامه مطلب
خلاصه کتاب

سعی کنیم هر روز زمانی را به مراقبه اختصاص دهیم . در این حالت همه عقیده های مربوط به زمان ، مکان و جهت های خطی را رها می کنیم . فقط به خودمان فرصت حضور داشتن در لحظه را بدهیم . خودمان را بدون جسم یا دارایی ها و وابستگی ها تصور کنیم ، به این ترتیب دنباله روی از دنیای معنویت را آغاز خواهیم کرد . شاید به احتمال قوی چنین احساسی از خلاء بوجود آید .

خودمان را همچون آفریده ای تصور کنیم که می توانم به نیروهای به ظاهر خفته دستور دهیم تا با ما همکاری کنند ، پس تکرار کنم : اگر با آن معنویت خلاق هماهنگ باقی بمانیم ، آن نیروی نامرئی و خلاق راهی می شود تا از طرف ماعمل کند .

انتظار بهترین ها را داشته باشیم . انتظار راهنمایی و هدایت را داشته باشیم ، انتظار داشته باشیم که  سرنوشتمان را تغییر دهیم و معجزه ها بیا...

ادامه مطلب
خلاصه کتاب, رادیو فکرنو

چند عبارت مثبت که می تواند انرژی ما را با انرژی کائناتی همسو کند

من موفقیت و کامیابی را جذب می کنم زیرا احساس می کنم که شایسته آن هستم .

ثروت و فراوانی ساختاری از انرژی محسوب می شوند که ذهنم آن را ساخته است .

فراوانی به سوی من جریان می یابد زیرا خودم مظهر آن هستم .

من یقین کامل دارم از میدانی از انرژی سرچشمه گرفته ام که مظهر فراوانی بیکران و ناب محسوب می شود

من در ژرفای وجودم احساس می کنم که مظهر ثروت و فراوانی هستم .

وقتی الهام می گیرم ، فراوانی و ثروتی را جذب می کنم ...

ادامه مطلب
مطالب قدیمی ترصفحه 2 از 6مطالب جدیدتر