Your address will show here +12 34 56 78

بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است .

گاندی

بخشودن

عمل بخشش، تشرف به آیین عشق است.

کاترین پاندر

بزرگترین فضیلت ما در این نیست که هرگز شکست یا زمین نخوریم بلکه در برخاستن از هر افتادن است.

کنفسیوس

شاید در ژرفنای هر پدیده زشتی، چیزی باشد که به عشق ما نیازمند است.

ناشناس 

باشد که هر جواهر، شما را به یاد نور الماس گونۀ عشق بیندازد.

تادیاس گولاس

مطالب قدیمی ترصفحه 2 از 16مطالب جدیدتر